Schoolcommissie

Per school functioneert een schoolcommissie.
Een schoolcommissie heeft als doel, binnen het kader van de statuten en doelstelling van de VCO Midden- en Oost-Groningen, mee te helpen om de school waaraan zij verbonden is zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

De belangrijkste componenten van de functie van de schoolcommissie zijn:
Lees verder.....

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht).
Voor de geleding ouders zitten in de medezeggenschapsraad:
-Daphne Ottevanger (ouder)
-Werner de Haan(ouder)

Voor de geleding personeel zitten in de medezeggenschapsraad:
-Ronald de Groot (leerkracht)
-Greetje Doornbos (leerkracht en IB-er)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het College van Bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 1 medezeggenschapsraadslid van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin opnieuw gelijkelijk vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat momenteel uit:
-Voorzitter (personeelsgeleding) : mevr. M. Metsemakers (Martine)
-Lid (oudergeleding) : dhr. R. Heerlien (René)
-Lid (personeelsgeleding : mevr. E. Brouwer (Esther)

 Voor onze school heeft zitting in de GMR:
-Mevrouw A.L. Wiersma (Aly Lynke)